วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

ใบความรู้หน่วยที่ 1 บัญชีร่วมค้าและฝากขาย

แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย
หน่วยที่  1
ชื่อวิชา    การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย
ชื่อหน่วย   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการร่วมค้า 
จำนวน   4   ชั่วโมง
ชื่อเรื่อง    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการร่วมค้า


สาระสำคัญ
1.       การร่วมค้าเป็นการประกอบกิจการร่วมกันตั้งแต่สองคน  หรือสองกิจการขึ้นไปโดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง  เมื่อการค้าเสร็จสิ้นถือว่าเป็นการร่วมค้าสิ้นสุดลง
2.       รูปแบบของการร่วมค้ามี  3  รูปแบบ  คือ  การดำเนินงานที่ควบคุมร่วมกัน  สินทรัพย์ที่
ควบคุมร่วมกัน  และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน  หรือกิจการร่วมค้า
3.       วิธีการบัญชีของการร่วมค้ามี  2  วิธี คือ  วิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุด
บัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก  และวิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก

หัวข้อเรื่อง
1.        ความหมายของการร่วมค้า
2.        ลักษณะของการร่วมค้า
3.        รูปแบบของการร่วมค้า
4.        วิธีการบัญชีของการร่วมค้า

จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ทั่วไป 
              1.  เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและลักษณะของการร่วมค้าได้
                2.  เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายรูปแบบของการร่วมค้าได้
                3.  เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการบัญชีของการร่วมค้าได้         

สมรรถนะประจำหน่วยการเรียนรู้
 
        จัดทำบัญชีของกิจการร่วมค้าตามหลักการบัญชี


เนื้อหาสาระการเรียนรู้
1.         ความหมายของการร่วมค้า
2.        รูปแบบของการร่วมค้า
3.        วิธีการบัญชีของการร่วมค้า

ิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
                ครูอธิบายถึงความหมายของการร่วมค้า และลักษณะของการร่วมค้า  รูปแบบของการร่วมค้า  ซึ่งรูปแบบของการร่วมค้าตามมาตรฐานการบัญชี  แบ่งได้  3  รูปแบบ  การดำเนินงานที่ควบคุมร่วมกัน  สินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกัน  และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน  หรือกิจการร่วมค้า  พร้อมทั้งอธิบายการบันทึกบัญชีของการร่วมค้า  แบ่งได้  2  วิธี  คือ  วิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก  และวิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก

ขั้นดำเนินการสอน
1.  กิจกรรมการสอนของผู้สอน
                -    ครูอธิบายความหมายของการร่วมค้า
                -    ครูอธิบายลักษณะของการร่วมค้า
                -    ครูอธิบายรูปแบบของการร่วมค้า
              -   ครูอธิบายวิธีการบัญชีของการร่วมค้า  
2.  กิจกรรมของผู้เรียน
                -    นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม โดยให้ปรึกษากัน
                -    ตัวแทนกลุ่มนำเสนอหน้าชั้นเรียน
                -    นักเรียนส่งงานและใบประเมิน
ขั้นสรุป
1.       ครูสรุปสาระสำคัญ ของความหมายและลักษณะของการร่วมค้า
2.       ครูสรุปรูปแบบของการร่วมค้า
3.       ทำแบบประเมินผลการเรียน
ใบความรู้ประจำหน่วยการเรียนรู้

            การร่วมค้าเป็นการประกอบกิจการร่วมกันตั้งแต่สองคนหรือสองกิจการขึ้นไป  โดยมีวัตถุประสงค์ดำเนินงานเฉพาะเจาะจง  เมื่อการค้าเสร็จสิ้นถือว่าการร่วมค้าสิ้นสุดลง  วิธีการบัญชีของการร่วมค้า  มี  2  วิธีคือ  วิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก  และวิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก
            วิธีการบัญชีร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก  เป็นวิธีการบัญชีที่ผู้ร่วมค้าแต่ละคนจะบันทึกรายการเกี่ยวกับการร่วมค้าทุกรายการถึงแม้บางรายการจะไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง  โดยผู้ร่วมค้าแต่ละคนจะทำการเปิดบัญชีร่วมค้าและบัญชีผู้ร่วมค้าคนอื่น ๆ  ในสมุดบัญชีของตนเอง  ซึ่งบัญชีร่วมค้าที่ผู้ร่วมค้าแต่ละคนเปิดขึ้นจะมีรายการบัญชีที่เหมือนกัน  วิธีการบัญชีการร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก  จะแบ่งเป็น 2  กรณี  คือ  กรณีการดำเนินการร่วมค้าเสร็จสิ้น  และกรณีการดำเนินการร่วมค้าไม่เสร็จสิ้น
             การบัญชีการร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหากจะทำโดยเปิดสมุดบัญชีเพื่อบันทึกรายการเกี่ยวกับการร่วมค้าแยกต่างหาก  ซึ่งจะมีบัญชีต่าง ๆ  เหมือนบัญชีที่ใช้ในการบันทึกรายการของกิจการทั่วไป  โดยมีบัญชีกำไรขาดทุนเป็นบัญชีสรุปผลการดำเนินการ  ส่วนผู้ร่วมค้าแต่ละคนจะเปิดบัญชีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าหรือบัญชีร่วมค้าเพื่อบันทึกรายการร่วมค้าที่เกี่ยวข้องกับตนเองเท่านั้น  บัญชีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าหรือบัญชีร่วมค้าที่ผู้ร่วมค้าแต่ละคนเปิด จะมีรายการไม่เหมือนกัน  วิธีการบัญชีร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหากจะแบ่งเป็น  2  กรณี คือ  กรณีการดำเนินการร่วมค้าเสร็จสิ้น  และกรณีการดำเนินการร่วมค้าไม่เสร็จสิ้น


ใบความรู้ประจำหน่วยการเรียนรู้

การร่วมค้าเป็นการประกอบกิจการร่วมกันตั้งแต่สองคนหรือสองกิจการขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ดำเนินงานเฉพาะเจาะจง เมื่อการค้าเสร็จสิ้นถือว่าการร่วมค้าสิ้นสุดลง วิธีการบัญชีของการร่วมค้า มี 2 วิธีคือ วิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก และวิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก
วิธีการบัญชีร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก เป็นวิธีการบัญชีที่ผู้ร่วมค้าแต่ละคนจะบันทึกรายการเกี่ยวกับการร่วมค้าทุกรายการถึงแม้บางรายการจะไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง โดยผู้ร่วมค้าแต่ละคนจะทำการเปิดบัญชีร่วมค้าและบัญชีผู้ร่วมค้าคนอื่น ๆ ในสมุดบัญชีของตนเอง ซึ่งบัญชีร่วมค้าที่ผู้ร่วมค้าแต่ละคนเปิดขึ้นจะมีรายการบัญชีที่เหมือนกัน วิธีการบัญชีการร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก จะแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีการดำเนินการร่วมค้าเสร็จสิ้น และกรณีการดำเนินการร่วมค้าไม่เสร็จสิ้น
การบัญชีการร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหากจะทำโดยเปิดสมุดบัญชีเพื่อบันทึกรายการเกี่ยวกับการร่วมค้าแยกต่างหาก ซึ่งจะมีบัญชีต่าง ๆ เหมือนบัญชีที่ใช้ในการบันทึกรายการของกิจการทั่วไป โดยมีบัญชีกำไรขาดทุนเป็นบัญชีสรุปผลการดำเนินการ ส่วนผู้ร่วมค้าแต่ละคนจะเปิดบัญชีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าหรือบัญชีร่วมค้าเพื่อบันทึกรายการร่วมค้าที่เกี่ยวข้องกับตนเองเท่านั้น บัญชีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าหรือบัญชีร่วมค้าที่ผู้ร่วมค้าแต่ละคนเปิด จะมีรายการไม่เหมือนกัน วิธีการบัญชีร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหากจะแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีการดำเนินการร่วมค้าเสร็จสิ้น และกรณีการดำเนินการร่วมค้าไม่เสร็จสิ้น

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

ใบความรู้เกี่ยวกับบัญชีตั๋วเงิน

วิชาการบัญชีตั๋วเงิน

การรับชำระค่าบริการด้วยเช็ค

มักจะมีข้อถกเถียงกันอยู่บ่อยๆ ในการออกใบกำกับภาษีของธุรกิจให้บริการในกรณีที่ได้รับชำระค่าบริการด้วยเช็คจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นเมื่อใด และจะออกใบกำกับภาษีลงวันที่เท่าไร หากพิจารณาจากคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.51/2537 เรื่อง การออกใบกำกับภาษีและใบรับ กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการ ได้รับชำระราคาสินค้าหรือบริการด้วยเช็ค แนวทางปฏิบัติสำหรับการออกใบกำกับภาษีและใบรับ กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการ ได้รับชำระราคาสินค้าหรือค่าบริการด้วยเช็ค เพื่อประโยชน์ในการออกใบกำกับภาษี จึงมีแนวปฏิบัติดังนี้1.กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มประกอบกิจการขายสินค้า ได้รับชำระราคาสินค้าด้วยเช็ค ซึ่งลงวันที่ก่อนส่งมอบสินค้า หรือก่อนโอนกรรมสิทธิ์สินค้า หรือเป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการ ได้รับชำระค่าบริการด้วยเช็ค ผู้ประกอบการมีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีและใบรับตามวันที่ลงในเช็ค2.กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ได้รับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยเช็ค โดยได้รับมอบเช็คลงวันที่ที่ผ่านมาแล้ว ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทำใบกำกับภาษีและใบรับตามวันที่ลงในเช็คนั้นเว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ให้จัดทำใบกำกับภาษีและใบรับในวันที่ได้รับมอบเช็คนั้น2.1 กรณีรัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ออกเช็ค2.2 กรณีผู้ออกเป็นบุคคลธรรมดา บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งได้ออกเอกสารรับรองว่า ได้ส่งมอบเช็คนั้น และผู้ประกอบการต้องมีเอกสารนี้พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานสรรพากรตรวจสอบได้ทันที

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553

แผนการสอนตั๋วเงิน BILL OF EXCHANGE

แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย หน่วยที่ 1

ชื่อวิชา การบัญชีตั๋วเงิน

ชื่อหน่วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน จำนวน 8 ชั่วโมง

ชื่อเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงินสาระสำคัญ

ตั๋วเงินเป็นหนังสือตราสาร หรือเอกสารแสดงสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้หรือจ่ายชำระเงินตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แบ่งตั๋วเงินเป็น 3 ประเภท คือ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และเช็ค ตั๋วแลกเงินจะมีบุคคลเกี่ยวข้อง 2 ฝ่าย หรือ 3 ฝ่ายก็ได้ ผู้ที่ออกตั๋วแลกเงินนั้นจะเป็นเจ้าหนี้ และจะต้องให้ลูกหนี้หรือผู้จ่ายเงินรับรอง ตั๋วแลกเงินนั้นจึงจะสมบูรณ์ ตั๋วสัญญาใช้เงินจะมีบุคคลเกี่ยวข้อง 2 ฝ่ายเท่านั้น และลูกหนี้เป็นผู้ออกตั๋วจึงไม่ต้องรับรองตั๋วแต่อย่างใด ส่วนเช็คนั้นผู้ที่สามารถเขียนเช็คสั่งจ่ายได้จะต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีบุคคลเกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย และจะเป็นคำสั่งให้ธนาคารเป็นผู้จ่ายเงินเท่านั้น ลักษณะที่สำคัญของตั๋วเงิน คือสามารถโอนต่อให้ผู้อื่นเพื่อชำระหนี้ได้ ในการคำนวณวันถึงกำหนดใช้เงินของตั๋วเงินมีความสำคัญที่จะทำให้ลูกหนี้ หรือผู้จ่ายเงินตามตั๋วเงินได้ทราบถึงวันที่ ที่ตนจะต้องใช้เงินตามตั๋วเงินนั้น ส่วนการคำนวณดอกเบี้ยตั๋วเงินขึ้นอยู่กับการกำหนดระยะเวลาเป็นวัน กำหนดระยะเวลาเป็นเดือน และกำหนดระยะเวลาเป็นปี ในทางปฏิบัติใช้เกณฑ์ 1 ปีเท่ากับ 365 วัน เพื่อความสะดวกในการคำนวณสำหรับใช้ในการเรียนการสอนอาจใช้เกณฑ์ 1 ปี เท่ากับ 360 วันหัวข้อเรื่อง1. ความหมายของตั๋วเงิน

2. ประเภทของตั๋วเงิน

3. การคำนวณวันครบกำหนดของตั๋วเงิน

4. การคำนวณดอกเบี้ยตั๋วเงิน

แผนการสอนตั๋วเงิน

วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553

บัญชีตั๋วเงิน

สมรรถนะรายวิชา


1. แสดงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงินตามหลักการบัญชี

2. บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินตามหลักการบัญชี

บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับและตั๋วเงินจ่ายตามหลักการบัญชี

3. บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการกู้เงินและการปรับปรุงดอกเบี้ยตั๋วตามหลักการบัญชี

4. บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการขายลดตั๋วเงินรับและการสลักหลังโอนตั๋วเงินตามหลักการ

บัญชี

5. บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินขาดความเชื่อถือตามหลักการบัญชี

6. บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับสมุดเงินสดย่อยตามหลักการบัญชี

บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารตามหลักการบัญชี