วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

หน่วยที่ 5การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับขายลด

การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับขายลด
เมื่อกิจการมีตั๋วเงินรับอยู่ในมือ กิจการสามารถปฏิบัติได้
ตั๋วเงินไว้จนถึงวันที่ตั๋วเงินครบกำหนด ในวันที่ตั๋วเงินครบกำหนดกิจการจะได้รับเงินตามตั๋ว
บวกดอกเบี้ยตั๋วเงิน ถ้าตั๋วเงินมีดอกเบี้ย ซึ่งในกรณีที่
ที่
ตั๋วเงินรับไปขายลดให้แก่ธนาคาร โดยธนาคารจะหักส่วนลดหรือดอกเบี้ยตามที่กำหนดโดยคิด
ระยะเวลาตามจํานวนวันที่ธนาคารถือตั๋วเงิน คิดจากวันถัดจากวันที่ขายลดจนถึงวันที่ตั๋วเงินครบ
กำหนด กรณีที่
ให้แก่เจ้าหนี้ ในกรณีที่
ขายลดมีทั้งตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย และตั๋วเงินรับชนิดมีดอกเบี้ย
3 กรณี คือ กรณีที่ 1 เก็บ 1 ได้ศึกษามาแล้วในหน่วยที่ผ่านมา กรณี 2 กิจการเก็บตั๋วเงินไว้เพียงระยะเวลาหนึ่ง และเมื่อมีความจำเป็นต้ องการใช้เงิน ก็สามารถนำ 3 กิจการเก็บตั๋วเงินไว้เพียงระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นได้โอนตั๋วเงินรับชำระหนี้ 3 จะได้ศึกษาในหน่วยต่อไป ในการนำตั๋วเงินรับไปขายลดตั๋วเงินที่นำไป
ภาพที่
5-1 การขายลดตั๋วเงิน
1.
การคำนวณจำนวนเงินที่ได้รับจากการขายลดตั๋วเงิน
ในการนำตั๋วเงินรับไปขายลดให้แก่ธนาคาร การคำนวณจำนวนเงินที่ได้รับจากการขายลด
จะมีขั้นตอนในการคำนวณเหมือนกันไม่ว่าตั๋วเงินจะเป็นชนิดไม่มีดอกเบี้ยหรือชนิดมีดอกเบี้ย โดย
มีขั้นตอนในการคำนวณดังนี้
ขั้นตอนที่
1 คำนวณหามูลค่าตั๋ว ณ วันครบกำหนด
1.1
กรณีตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย มูลค่าตั๋ว ณ วันครบกำหนดจะเท่ากับจำนวน เงินในตั๋ว
1.2
ในตั๋วบวกด้วยดอกเบี้ยของตั๋วเงิน
กรณีตั๋วเงินชนิดมีดอกเบี้ย มูลค่าตั๋ว ณ วันครบกำหนดจะเท่ากับจำนวนเงิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น