วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

ใบความรู้หน่วยที่ 1 บัญชีร่วมค้าและฝากขาย

แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย
หน่วยที่  1
ชื่อวิชา    การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย
ชื่อหน่วย   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการร่วมค้า 
จำนวน   4   ชั่วโมง
ชื่อเรื่อง    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการร่วมค้า


สาระสำคัญ
1.       การร่วมค้าเป็นการประกอบกิจการร่วมกันตั้งแต่สองคน  หรือสองกิจการขึ้นไปโดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง  เมื่อการค้าเสร็จสิ้นถือว่าเป็นการร่วมค้าสิ้นสุดลง
2.       รูปแบบของการร่วมค้ามี  3  รูปแบบ  คือ  การดำเนินงานที่ควบคุมร่วมกัน  สินทรัพย์ที่
ควบคุมร่วมกัน  และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน  หรือกิจการร่วมค้า
3.       วิธีการบัญชีของการร่วมค้ามี  2  วิธี คือ  วิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุด
บัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก  และวิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก

หัวข้อเรื่อง
1.        ความหมายของการร่วมค้า
2.        ลักษณะของการร่วมค้า
3.        รูปแบบของการร่วมค้า
4.        วิธีการบัญชีของการร่วมค้า

จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ทั่วไป 
              1.  เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและลักษณะของการร่วมค้าได้
                2.  เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายรูปแบบของการร่วมค้าได้
                3.  เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการบัญชีของการร่วมค้าได้         

สมรรถนะประจำหน่วยการเรียนรู้
 
        จัดทำบัญชีของกิจการร่วมค้าตามหลักการบัญชี


เนื้อหาสาระการเรียนรู้
1.         ความหมายของการร่วมค้า
2.        รูปแบบของการร่วมค้า
3.        วิธีการบัญชีของการร่วมค้า

ิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
                ครูอธิบายถึงความหมายของการร่วมค้า และลักษณะของการร่วมค้า  รูปแบบของการร่วมค้า  ซึ่งรูปแบบของการร่วมค้าตามมาตรฐานการบัญชี  แบ่งได้  3  รูปแบบ  การดำเนินงานที่ควบคุมร่วมกัน  สินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกัน  และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน  หรือกิจการร่วมค้า  พร้อมทั้งอธิบายการบันทึกบัญชีของการร่วมค้า  แบ่งได้  2  วิธี  คือ  วิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก  และวิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก

ขั้นดำเนินการสอน
1.  กิจกรรมการสอนของผู้สอน
                -    ครูอธิบายความหมายของการร่วมค้า
                -    ครูอธิบายลักษณะของการร่วมค้า
                -    ครูอธิบายรูปแบบของการร่วมค้า
              -   ครูอธิบายวิธีการบัญชีของการร่วมค้า  
2.  กิจกรรมของผู้เรียน
                -    นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม โดยให้ปรึกษากัน
                -    ตัวแทนกลุ่มนำเสนอหน้าชั้นเรียน
                -    นักเรียนส่งงานและใบประเมิน
ขั้นสรุป
1.       ครูสรุปสาระสำคัญ ของความหมายและลักษณะของการร่วมค้า
2.       ครูสรุปรูปแบบของการร่วมค้า
3.       ทำแบบประเมินผลการเรียน
ใบความรู้ประจำหน่วยการเรียนรู้

            การร่วมค้าเป็นการประกอบกิจการร่วมกันตั้งแต่สองคนหรือสองกิจการขึ้นไป  โดยมีวัตถุประสงค์ดำเนินงานเฉพาะเจาะจง  เมื่อการค้าเสร็จสิ้นถือว่าการร่วมค้าสิ้นสุดลง  วิธีการบัญชีของการร่วมค้า  มี  2  วิธีคือ  วิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก  และวิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก
            วิธีการบัญชีร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก  เป็นวิธีการบัญชีที่ผู้ร่วมค้าแต่ละคนจะบันทึกรายการเกี่ยวกับการร่วมค้าทุกรายการถึงแม้บางรายการจะไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง  โดยผู้ร่วมค้าแต่ละคนจะทำการเปิดบัญชีร่วมค้าและบัญชีผู้ร่วมค้าคนอื่น ๆ  ในสมุดบัญชีของตนเอง  ซึ่งบัญชีร่วมค้าที่ผู้ร่วมค้าแต่ละคนเปิดขึ้นจะมีรายการบัญชีที่เหมือนกัน  วิธีการบัญชีการร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก  จะแบ่งเป็น 2  กรณี  คือ  กรณีการดำเนินการร่วมค้าเสร็จสิ้น  และกรณีการดำเนินการร่วมค้าไม่เสร็จสิ้น
             การบัญชีการร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหากจะทำโดยเปิดสมุดบัญชีเพื่อบันทึกรายการเกี่ยวกับการร่วมค้าแยกต่างหาก  ซึ่งจะมีบัญชีต่าง ๆ  เหมือนบัญชีที่ใช้ในการบันทึกรายการของกิจการทั่วไป  โดยมีบัญชีกำไรขาดทุนเป็นบัญชีสรุปผลการดำเนินการ  ส่วนผู้ร่วมค้าแต่ละคนจะเปิดบัญชีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าหรือบัญชีร่วมค้าเพื่อบันทึกรายการร่วมค้าที่เกี่ยวข้องกับตนเองเท่านั้น  บัญชีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าหรือบัญชีร่วมค้าที่ผู้ร่วมค้าแต่ละคนเปิด จะมีรายการไม่เหมือนกัน  วิธีการบัญชีร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหากจะแบ่งเป็น  2  กรณี คือ  กรณีการดำเนินการร่วมค้าเสร็จสิ้น  และกรณีการดำเนินการร่วมค้าไม่เสร็จสิ้น


ใบความรู้ประจำหน่วยการเรียนรู้

การร่วมค้าเป็นการประกอบกิจการร่วมกันตั้งแต่สองคนหรือสองกิจการขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ดำเนินงานเฉพาะเจาะจง เมื่อการค้าเสร็จสิ้นถือว่าการร่วมค้าสิ้นสุดลง วิธีการบัญชีของการร่วมค้า มี 2 วิธีคือ วิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก และวิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก
วิธีการบัญชีร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก เป็นวิธีการบัญชีที่ผู้ร่วมค้าแต่ละคนจะบันทึกรายการเกี่ยวกับการร่วมค้าทุกรายการถึงแม้บางรายการจะไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง โดยผู้ร่วมค้าแต่ละคนจะทำการเปิดบัญชีร่วมค้าและบัญชีผู้ร่วมค้าคนอื่น ๆ ในสมุดบัญชีของตนเอง ซึ่งบัญชีร่วมค้าที่ผู้ร่วมค้าแต่ละคนเปิดขึ้นจะมีรายการบัญชีที่เหมือนกัน วิธีการบัญชีการร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก จะแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีการดำเนินการร่วมค้าเสร็จสิ้น และกรณีการดำเนินการร่วมค้าไม่เสร็จสิ้น
การบัญชีการร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหากจะทำโดยเปิดสมุดบัญชีเพื่อบันทึกรายการเกี่ยวกับการร่วมค้าแยกต่างหาก ซึ่งจะมีบัญชีต่าง ๆ เหมือนบัญชีที่ใช้ในการบันทึกรายการของกิจการทั่วไป โดยมีบัญชีกำไรขาดทุนเป็นบัญชีสรุปผลการดำเนินการ ส่วนผู้ร่วมค้าแต่ละคนจะเปิดบัญชีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าหรือบัญชีร่วมค้าเพื่อบันทึกรายการร่วมค้าที่เกี่ยวข้องกับตนเองเท่านั้น บัญชีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าหรือบัญชีร่วมค้าที่ผู้ร่วมค้าแต่ละคนเปิด จะมีรายการไม่เหมือนกัน วิธีการบัญชีร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหากจะแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีการดำเนินการร่วมค้าเสร็จสิ้น และกรณีการดำเนินการร่วมค้าไม่เสร็จสิ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น